Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start –up Nation

Schema de ajutor de minimis prevăzută în cadrul Programului Start –up Nation

1. Obiectivul Programului
Programul Start–up Nation, denumit în continuare Program, este un program de încurajare şi de stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (MMACA) prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului (AIMMAIPE), în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici și mijlocii aprobată prin Legea nr. 112/2017, prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, cu modificările și completările ulterioare.
Prin prezenta procedură se instituie o schemă de ajutor de minimis. Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul Programului se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L352/24.12.2013.
Obiectivul principal al schemei de minimis îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii și îmbunătăţirea performanţelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piața muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative.
Prezenta schemă nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art.107 şi 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
Schema se aplică pe întreg teritoriul Romaniei, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

2. Bugetul schemei de minimis şi modalitatea de acordare a ajutoarelor de minimis

Schema este valabilă până la 31 decembrie 2020, plățile în cadrul schemei de minimis vor fi efectuate până la 31 decembrie 2021.
Bugetul alocat schemei de minimis pentru anul bugetar 2017, aprobat prin Legea nr. 6/2017 a Bugetului de Stat pe anul 2017 este de 1.713.798.000 lei.
Bugetul estimativ al schemei de minimis pentru anii 2018, 2019 și 2020 este de 2.000.000.000 lei/anual.
Prin implementarea programului se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de maxim anual 10000 de beneficiari.
Finanțarea în cadrul prezentei scheme de minimis se face din fonduri de la bugetul de stat și fonduri europene.

3. Beneficiarii de ajutor de minimis în cadrul Programului

3.1.Noţiunea de “întreprindere unică” include toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare:
(a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi;
(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi;
(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
(d) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective.
Întreprinderile care întreţin, cu una sau mai multe întreprinderi, relaţiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice.

3.2. (1)Pot beneficia de prevederile Programului societăţile (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:
a) sunt înregistrate conform Legii nr.31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare sau în baza Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei sau în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr.6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanti în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;
b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).
c) sunt considerate întreprinderi autonome, legate, partenere sau întreprinderi unice;
d) au capital social integral privat;
e) asociaţii sau acţionarii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;
f)sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului (Anexa 13) şi autorizat până la momentul plății primei cereri de rambursare/plată, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare. Solicitarea finanțării se face pe un singur cod CAEN;
h) sunt înființate de către persoane fizice după intrarea în vigoare a ordonanței de urgență nr. 10/2017, respectiv după data de 30 ianuarie 2017;
i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru, la data semnării contractului de finanțare, denumit în continuare acord de finanțare; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.
j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare consecutive pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de trei ani fiscali consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la litera j), întreprinderea solicitantă nu poate beneficia de prevederile schemei, nici chiar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.
În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unei întreprinderi noi sau întreprinderii care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor întreprinderilor care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.
În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte. Ajutorul de minimis acordat prin prezenta măsură poate fi cumulat cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv.
Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului de 200.000 euro (100.000 Euro pentru întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost) echivalent în lei.
Pentru fuziunile şi/sau a achiziţiile ce modifică statutul controlului, în cazul depăşirii plafoanelor valorice prevăzute de art. 12 din Legea concurenţei nr. 21/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, acestea vor fi notificate Consiliului Concurenţei, punerea în aplicare a tranzacţiei de natura concentrării economice fiind posibilă doar după obţinerea unei decizii de autorizare din partea autorităţii de concurenţă.
Aspectul poate viza şi tranzacţiile de divizare menţionate mai sus, în cazul în care activele şi/sau întreprinderea cu funcţionare deplină rezultate, depăşesc pragurile valorice prevăzute de Legea concurenţei.
Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie. Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.
k) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
l) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană / AIMMAIPE / alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenței, de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată și creanța integral recuperată, cu penalități aferente;
m) este înființată de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere. În sensul programului, activitate autorizată desfășurată înseamnă cod CAEN autorizat.
n) să creeze cel puțin un loc de muncă cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată și să mențină locul de muncă ocupat cel puțin 2 ani după finalizarea implementării proiectului; În cazul în care în perioada menționată locul/locurile de muncă create în cadrul schemei se vacantează din diverse cauze, sau se suspendă, beneficiarul are un termen de maxim 30 de zile să ocupe locul/locurile de muncă vacante, păstrând numărul și tipul acestora pentru care a primit punctaj în planul de afaceri. La tipul locurilor de muncă se permit modificări în perioada de raportare între șomer, absolvent după anul 2012 sau persoană defavorizată definită conform legislației.
(2)Nu beneficiază de prevederile Programului societățile cu activitate de:
• producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope;
• producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de leasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şi:
a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000 :
– 031 – Pescuitul
– 032 – Acvacultura
b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;
c) activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri:
i. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
ii. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);
Prin „prelucrarea produselor agricole” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare. Prin „comercializarea produselor agricole” se înţelege deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi.
d) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;
e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN Rev.2)
– 051 – Extracţia cărbunelui superior
– 052 – Extracţia cărbunelui inferior
– 061 – Extracţia petrolului brut
– 062 – Extracţia gazelor naturale
– 0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu
– 0892 – Extracţia turbei
– 091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale
– 099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor
g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.
În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât într-unul din sectoarele exceptate (cele menţionate mai sus), cât şi în unul sau mai multe sectoare sau domenii de activitate incluse în domeniul de aplicare ale prezentei scheme, prevederile acesteia se aplică ajutoarelor acordate pentru sectoarele neexceptate.
Pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.

(3) Nu pot beneficia de ajutor de minimis în cadrul Programului operatorii economici în situaţia în care există legături de rudenie până la gradul II inclusiv și afini până la gradul II inclusiv între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia sau atunci când ofertantul câştigător deţine pachetul majoritar de acţiuni în două firme participante pentru acelaşi tip de achiziţie în cadrul achiziţiilor realizate de solicitanţii privaţi ai fondurilor nerambursabile. Aplicantul va depune la prima cerere de rambursare/plată o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de achiziţie, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.

Notă referitoare la conflictul de interese :
Legislaţie conexă: Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din instituţiile şi autorităţile publice; Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei şi Noul Cod Penal al României;
(4) Fiecare beneficiar are obligația să facă dovada, cel târziu la momentul plății ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată și cu normă întreagă a locurilor de muncă menționate în planul de afaceri pentru care beneficiază de finanțare, precum şi obligația menținerii acestora pentru cel puţin 2 ani, după finalizarea implementării proiectului. Implementarea proiectului se consideră finalizată la momentul achitării ultimei cereri de plată/rambursare a ajutorului de minimis.
Locurile de muncă se consideră a fi create prin proiect dacă sunt create și ocupate între data semnării acordului de finantare și data plății ultimei cereri de plată/rambursare.
(5) Aplicanții care nu au primit AFN în anii anteriori, pot aplica pentru finanțare. Asociatul/actionarul care a primit AFN printr-o societate aplicantă la program în anii anteriori nu mai poate aplica pentru finanțare. Acționarii/asociații societăților care au semnat acorduri de finanțare (în vigoare), cu excepția celor care au renunțat la finanțare în anii precedenți, nu mai pot aplica pentru finanțare.

4. Tipurile de ajutor financiar

4.1 Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat denumit în continuare MMACA prin intermediul Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului denumite în continuare AIMMAIPE, administrează, gestionează şi derulează direct sau prin intermediul organizaţiilor ori instituţiilor de drept privat, selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată, programele de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, finanţate de la bugetul de stat la nivel naţional şi la nivel local şi asigură managementul financiar şi/sau tehnic al fondurilor alocate de la bugetul de stat, conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003. Între MMACA şi organizaţia/organizațiile ori instituţia/instituțiile de drept privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții parteneră/partenere, se încheie o convenţie de colaborare în baza căreia se derulează programul. Instituţia parteneră selecţionată are calitatea de agenţie de implementare a ajutoarelor de minimis și poate acorda din surse proprii facilități de creditare pentru implementarea planurilor de afaceri.
4.2. Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:
– Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.
4.3.1. Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din următoarele categorii eligibile:
a) Echipamente tehnologice, inclusiv echipamente IT tehnică de calcul tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă /copiator /multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, automatelor muzicale,
Prin echipamente tehnologice, conform grilei de punctaj, se înțeleg toate bunurile descrise în grupele 2.1, 2.2. si 2.3.6. din H.G. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, sau obiecte de inventar asimilate grupelor menționate,
b) Achiziționarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Valoarea activului ce urmează a fi achiziţionat în cadrul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, la momentul achiziției; Nu sunt eligibile cheltuielile cu amenajarea acestor spații și nici achiziția/amenajarea terenului aferent acestor spatii.
c) (1) Mijloace de transport: autoturisme, autobuze, microbuze, biciclete, mopede, motociclete, kart-uri, UTV-uri, ATV-uri, rulote cu sau fără motor, elevatoare, încărcătoare, remorci și semiremorci, platforme, izoterme și frigorifice, doc plutitor, șalupe maritime pentru călători, ambarcaţiuni fluviale de agrement, aparate de zbor, autoutilitare și autovehicule cu destinație specială, cu excepţia tuturor vehiculelor simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare. Nu se finanțează vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri.
(2) Pentru activitățile de rent a car, școli de șoferi și pilotaj și transporturi cu taxi-uri nu este limitată valoarea maximă și numărul de mijloace de transport achiziționate.
(3) Pentru alte activități în afara celor prevăzute la alin (2), autoturismele sunt eligibile pentru toate activitățile din cadrul programului cu justificarea necesității achiziționării acestora în planul de afaceri, în valoare eligibilă de maxim 36000 lei și maxim 1 autoturism / beneficiar.
(4) În cazul în care întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis, pe lângă activitatea eligibilă pentru care solicită ajutor în cadrul schemei de minimis, desfăşoară şi activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, nu poate utiliza ajutorul de minimis pentru achiziţionarea de mijloace de transport marfă, decât dacă se asigură, prin separarea activităţilor sau o distincţie clară între costuri, că activitatea exclusă din domeniul de aplicare al schemei nu beneficiază de ajutoare de minimis;
d) Achiziţionarea de mobilier, aparatură birotică şi sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale;
e) Achiziţionarea de echipamente (fara instalatii) specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
f) Achiziţionarea de echipamente de încălzire sau climatizare (fara instalatii) aferente spaţiului de desfășurare a activității de comerţ, producţie sau servicii;
g) Salariile, utilitățile (energie electrica, gaze, salubritate, abonament telefon si internet) și cheltuielile aferente chiriilor pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ. Spatiile pentru care se acorda chirie nu trebuie să aibă destinaţie locativă. Salariile se decontează până la nivelul maxim de 4162 lei brut/salariat/luna la care se adaugă contribuția aferentă angajatorului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea salariilor, utilităților și chiriei aferente perioadei de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare. Nivelul de salarizare pentru locurile de muncă nou create prin program pentru salarii solicitate prin cererile de rambursare/plată, trebuie menținut pe toată durata obligativității menținerii acestora, respectiv 2 ani de la finalizarea implementării proiectului;
h) Realizarea unei pagini web pentru prezentarea activității. Promovarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor, promovare online site-ului si cheltuieli înregistrare domeniu fără hosting, pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a ajutorului de minimis și pe toată perioada de monitorizare, în valoare eligibilă de maxim 8000 lei;
i) Active necorporale referitoare la brevete de inventie, francize , etichetare ecologică;
j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale desfășurate în România sau în altă țară membră a Uniunii Europene – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, în valoare eligibilă de maxim 3000 lei;
k) Taxa pe valoarea adăugată (TVA) nedeductibilă pentru aplicanții neplătitori de TVA conform Codului Fiscal;
l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului, dar în valoare eligibilă de maxim 8000 lei; Această activitate poate fi efectuată înainte de semnarea acordului de finanţare. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă care au dreptul legal de a desfășura acest tip de activitate, respectiv au activitatea de consultanță în statut sau sunt întreprinderi care au ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.
m) Software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe și software pentru comerţul on-line.
n) Cheltuieli financiare aferente creditelor/garanțiilor obținute pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate în cadrul programului, pentru solicitanții care utilizează credit pentru implementarea proiectului. Decontarea acestor cheltuieli se face numai pe bază de cerere de rambursare pentru valoarea cheltuielilor financiare de după momentul semnării acordului de finanțare, pentru perioada de implementare.
4.3.2 (1)La punctul 4.3.1 lit. a) în categoria echipamente sunt incluse echipamentele pentru locurile de joacă și săli de sport, fitness, x-body și de forță, drone, telefoane mobile și tablete.
Limita maximă pentru cheltuielile aferente achiziției de telefone mobile și tablete este de 2500 lei (cu TVA inclus) pe echipament și se încadrează la codul de clasificare 2.2.9.
Sistemele de minare/stocare pentru criptomonede nu se finanțează.
(2) La punctul 4.3.1 lit. b) în categoria spații sunt incluse corturile pentru organizare evenimente și baloanele presostatice. Pentru aceste cheltuieli nu este necesar raport ANEVAR.
(3) La punctul 4.3.1 lit. h) pentru codul CAEN 6201 nu este eligibilă realizarea de pagini web și promovarea online a paginii web pe alte site-uri.
(4) La punctul 4.3.1 lit. m) pentru codul CAEN 6201 nu sunt eligible software-uri necesare desfăşurării activităţii (software-uri la comandă) pentru care se solicită finanţare inclusiv licenţe. Software pentru comerţul on-line este cheltuială eligibilă numai pentru societățile care aplică la program pe codul CAEN de comerț online.
(5) Nu se finanțează cheltuielile aferente activităților de astrologie și spiritism, inclusiv on-line, servicii personale cu caracter social, cum ar fi servicii de escortă, servicii de stabilire a întâlnirilor, video chat, servicii ale agențiilor matrimoniale, video chat on-line pentru consiliere matrimonială și psihologică.

4.4 În planul de afaceri on-line trebuie justificată fiecare cheltuială în vederea demonstrării necesităţii acesteia în desfăşurarea activităţilor pentru care se accesează finanţarea. Cheltuielile efectuate de către operatorul economic trebuie să fie în legătură cu fluxul activităților/subactivităților care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN, autorizat la momentul plății primei cereri de plată sau rambursare, pentru care se solicită finanţare, așa cum sunt detaliate activitatile codului CAEN în “Clasificarea activităţilor din economia naţională- CAEN Rev 2”.
Cheltuielile privind avize sau alte taxe (cu excepția TVA nedeductibil), timbru verde, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.
4.5. Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi (cu excepția spațiilor), iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului și după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea reglementărilor tehnice aplicabile. În caz contrar ajutorul financiar nu se acordă.
4.6. Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.
4.7. Solicitanții pot beneficia de finanţarea nerambursabilă obţinută în cadrul Programului o singură dată.
4.8. Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Agențiilor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către AIMMAIPE. Această asigurare poate fi facută şi anual cu clauză de prelungire, cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii. În situația unui credit punte, asigurarea activelor corporale poate fi cesionată, cu acordul AIMMAIPE, în favoarea instituției partenere până la rambursarea acestuia.
4.9. Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţă.
Solicitanţii care au semnat acordul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă, cu respectarea principiilor prevăzute în legislația în vigoare privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, inclusiv principiul celor 3 E (economicitate, eficienta, eficacitate) respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: minim trei cereri de ofertă și dovada transmiterii acestora, ofertele primite, un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare și după caz, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii și documentul din care să rezulte autorizarea activității furnizorului.
Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, împreună cu declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se află în cazurile prevăzute la art 3.2.(3) din Procedură.
Dosarul de achiziție se întocmește pentru toate bunurile (inclusiv spațiile mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț) și serviciile eligibile cu excepția cheltuielilor aferente achiziției spațiului , serviciilor de consultanță, salariilor, utilităților și chiriilor.
Nerespectarea cerintelor privind intocmirea dosarului de achizitie conduce la respingerea cheltuielii.
4.10. Nu se acordă ajutor financiar pentru societățile ai căror asociați/acționari au calitatea de asociaţi/acţionari în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţie financiară nerambursabilă la oricare din programele derulate în anul curent de către Direcția de Antreprenoriat și Programe pentru IMM prin AIMMAIPE, prin care se acordă ajutor de minimis. O întreprindere nu poate avea în același an calitatea de beneficiar și cea de furnizor pentru alte întreprinderi beneficiare de ajutor financiar nerambursabil, respectiv pentru elemente de cost (bunuri/servicii) achiziționate și decontate în cadrul programului. O persoană fizică nu poate fi furnizor către firmele beneficiare de AFN în care este asociat/acționar/administrator.
5. Procedura de înscriere în Program

5.1. Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul ministerului/ www.aippimm.ro. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program publicate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro pe toată perioada de implementare (verificare, semnare acord de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare).
5.2. Data de la care este activă înregistrarea on-line se comunică pe site-ul instituţiei cu cel putin 5 zile înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu zis.
5.3. Pentru participarea la program fiecare solicitant trebuie să se înregistreze cu user şi parolă. După crearea contului de înscriere aplicaţia va trimite automat pe adresa de e-mail a solicitantului un mesaj şi un link de confirmare. Adresa de e-mail trebuie să aparțină beneficiarului și să se regăsească în toată documentația, aceeași adresă va fi folosită pentru toată corespondența pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a programului. După confirmare aplicaţia de înregistrare a planului de afaceri va deveni activă pentru completarea on-line a planului de afaceri şi încărcarea în aplicaţie a documentelor solicitate conform anexei nr. 1 la prezenta procedură. În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere, timp de 30 zile calendaristice de la demararea înscrierii în Program, până la ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.
5.4. Calcularea punctajului planului de afaceri se face în timp real şi transparent conform grilei de evaluare anexate planului de afaceri.
5.5. Punctajul minim pentru a fi acceptat de principiu în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii este de 50 de puncte din maxim 100 de puncte posibile. Solicitanții care înregistrează o societate de 2 ori în cadrul aceleiași sesiuni de înscriere primesc scrisoare de respingere pentru ambele înregistrări.
5.6. (1) În momentul salvării şi trimiterii planului de afaceri online, aplicaţia electronică va genera automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării şi cu datele corespunzătoare, completate de către acesta, punctajul obținut, mesaj care va ajunge automat pe adresa de email a solicitantului.
(2) După expirarea termenului prevăzut la subpct. 5.3 şi în conformitate cu punctajul obţinut, în maxim 5 zile se va publica pe site-ul instituției, la adresa www.aippimm.ro , lista cu solicitanții acceptaţi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul Programului, precum şi lista cu solicitanţii respinşi care nu au obţinut punctajul minim de 50 de puncte sau au înregistrat aceeași societate de 2 ori. Admiterea în Program se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut la evaluarea planurilor de afaceri on-line. La punctaje egale va prevala:
– numărul de locuri de muncă ce urmează a fi create în cadrul programului;
– numărul de locuri de muncă ocupate de persoane defavorizate*/șomeri/absolventi după anul 2012
– achiziția de echipamente tehnologice;
– activitatea pe care accesează programul;
– data și ora înscrierii în program.
După această etapă, aplicația electronică va genera un număr de identificare pentru fiecare proiect în Registrul Unic Electronic, denumit număr RUE.
5.7. În cadrul planului de afaceri se solicită completarea și încărcarea în aplicaţia electronică de înscriere a cererii tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii, și a altor documente justificative conform Anexei 1 Plan de afaceri.
5.8. (1) Prin copie certificată, în cadrul acestui Program, se înţelege fotocopie cu semnătura reprezentantului legal /împuternicitului cu menţiunea „conform cu originalul”.
(2) Documentele ilizibile, incomplete sau neîncărcate în aplicație pot fi solicitate prin clarificări. Netransmiterea tuturor documentelor solicitate prin clarificări atrage după sine decăderea solicitantului din dreptul de a beneficia de prevederile Programului.

6. Verificarea şi selecţia beneficiarilor
În scopul verificării solicitărilor şi implementării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Programare, Selecţie, Evaluare şi Contractare a Programului, denumită în continuare UPSEC, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui AIMMAIPE.
6.1.(1) Verificarea documentelor depuse şi a planurilor de afaceri on-line se va face astfel:
a) din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii: solicitările vor fi verificate în ordinea numărului RUE, în baza verificării documentelor justificative încărcate în aplicație. Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative și de eligibilitate prevăzute la art. 3 la prezenta procedură, vor primi scrisori de înştiinţare a respingerii din Program.
b) verificarea planurilor de afaceri (Anexa 1 la procedură) se va face doar pentru solicitările care au fost admise din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, în ordinea numărului RUE, în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea planurilor de afaceri se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului, depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care AIMMAIPE constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat Programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.
(2) Verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri, completarea tuturor câmpurilor Planului de afaceri, codul CAEN eligibil, inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului CAEN pentru care se solicită finanţare, concordanţa între codul CAEN pe care se accesează şi activităţile propuse în planul de afaceri, se realizează de către UPSEC din cadrul AIMMAIPE şi conduce la admiterea planului de afaceri sau respingerea acestuia; în cazul admiterii planului de afaceri, se va emite Scrisoarea de admitere de principiu la finanţare în limita bugetului, și se transmite automat de către aplicație. Aplicanții au obligația de a urmări informațiile referitoare la program publicate pe site-ul ministerului la adresa www.aippimm.ro.
Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări. Clarificările solicitate se trimit la AIMMAIPE în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.
(3) Dacă în urma analizei planului de afaceri integral completat se constată neconcordanţe sau că informaţiile declarate de solicitant în planul de afaceri on-line nu sunt complete/ corecte/reale/coerente, solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.
Dacă în urma verificărilor se constată că punctajul solicitantului este inferior celui generat de aplicaţie , solicitantul va primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii planului de afaceri.
6.2. În cadrul Programului se finanţează implementarea planurilor de afaceri în ordinea numarului RUE şi în limita bugetului programului, pentru solicitanții care au obţinut cel puţin 50 de puncte la evaluarea online a planului de afaceri.
6.3. În conformitate cu dispoziţiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.
6.4. Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE, formulând o contestaţie, în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în Planul de afaceri on-line cu documentele justificative depuse.
6.5. Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:
– datele de identificare ale solicitantului;
– obiectul contestaţiei;
– motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;
– dovezile pe care se întemeiază;
– semnătura reprezentantului legal.
Contestația se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare acord de finanțare, depunere decont, certificare cheltuieli, efectuare plăți, monitorizare, raportare) cu respectarea prevederilor de mai sus.
6.6 Pentru soluţionarea contestaţiilor, se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMMAIPE, formată din membrii care nu au participat la procesul de verificare.
6.7. Termenul de soluţionare este de 20 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin email.
6.8 (1) După primirea Scrisorii de acceptare de principiu pentru finanţare în limita bugetului, conform programării AIMMAIPE, beneficiarii vor semna la sediul AIMMAIPE acordul de finanţare (anexa nr.9 la prezenta Procedură). Termenul limită de semnare a acordurilor de finanțare este 15 noiembrie al anului în care a fost acceptat de principiu la finanțare.
MMACA prin AIMMAIPE va transfera în contul de tranzit deschis la instituția parteneră selectată, cu rol de agenție de implementare, sumele reprezentând ajutor de minimis aferente acordurilor de finanțare.
(2) În vederea semnării Acordului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte în original:
– cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii
– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;
– certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă.
– documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.
Acordurile de finanțare în cadrul Programului Start-up Nation se încheie pe o perioadă de 4 ani, începând cu data intrării în vigoare.
Acordurile de finanțare se desfășoară pe parcursul a două perioade succesive:
1. O perioadă de implementare de maxim 12 luni, calculată de la data intrării în vigoare a prezentului acord de finanțare, până la depunerea ultimei cereri de rambursare/plată, dar nu mai târziu de data prevăzută în schema de ajutor de minimis;
2. Perioada de 3 ani de monitorizare.
Cele două perioade succesive de implementare și monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de 4 ani în care se desfășoară prezentul acord, conform schemei de ajutor de minimis.
(3) În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun documentele prevăzute la 6.8.(2), documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau nu semnează acordul de finanţare pana la termenul limită prevazut în prezenta procedură, solicitanţii vor primi Scrisoare de înştiinţare a respingerii la finantare, semnată şi ştampilată de către Directorul Executiv al AIMMAIPE.
(4) Acordul de finanţare va fi reziliat şi alocaţia financiară nerambursabilă acordată, împreună cu dobânzile aferente, vor fi recuperate şi în cazul în care obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepția activităților de închiriere) sau înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, oricând pe perioada de valabilitate a acordului de finanţare semnat de părţi.
(5) În maxim 1 an de la intrarea în vigoare a acordului de finanțare, dar nu mai târziu de 29 septembrie al anului următor intrării în vigoare a acordului de finanțare, beneficiarul este obligat să efectueze cheltuielile şi să depună documentaţia aferentă cererii de plată/rambursare la sediul AIMMAIPE. Documentația de decont poate fi depusă în maxim 3 tranșe. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul Programului vor fi certificate prin vizita la faţa locului a reprezentanţilor instituției partenere. Reprezentanţii instituției partenere vor face verificări la faţa locului, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. Beneficiarii care au obținut punctaj pentru investiții în echipamente și/sau caracter inovativ trebuie să respecte procentul asumat prin planul de afaceri pentru care a obținut punctaj.
(6) În situaţia neefectuării cheltuielilor, sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9), sau nu sunt noi şi puse în funcţiune, după caz, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.
(7) Beneficiarii eligibili declaraţi admişi în limita bugetului Programului vor deschide conturi curente la instituţia parteneră, după caz, pentru derularea operaţiunilor de încasări şi plăţi.
(8) Finanţarea planurilor de afaceri se va face conform Convenţiei de colaborare încheiată de minister cu instituţia parteneră. Ajutorul de minimis se va acorda beneficiarilor din contul de tranzit deschis de către instituţia parteneră pentru gestionarea programului, prin unităţile teritoriale ale acesteia, după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis din partea AIMMAIPE.
6.9. Aportul propriu în numerar al beneficiarului (unde este cazul), va fi vărsat în contul curent deschis la instituţia parteneră până la momentul efectuarii plătii.
6.10. Ajutorul de minimis va fi eliberat beneficiarilor care au efectuat activitatea/activităţile eligibilă/eligibile, în conformitate cu acordul de finanţare semnat între părţi, însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare (Anexa 9).
6.11 . (1) Acordarea ajutorului de minimis se face pe baza cererii de plată/rambursare a ajutorului de minimis (anexa nr. 11 la prezenta procedură), pe care beneficiarul trebuie să o depună spre aprobare la AIMMAIPE , însoţită de următoarele documente îndosariate în funcție de specificul cheltuielilor efectuate:
a) formularul de decont prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta procedură și documentele justificative care însoţesc formularul de decont, în original şi 1 fotocopie certificată, în ordinea activităţilor completate în formularul de decont; conformitatea cu originalul a documentelor justificative se va face de către reprezentantul legal/împuternicit al beneficiarului;
b) certificat constatator care să ateste autorizarea codului CAEN la locul implementării proiectului, până la momentul platii primei cereri de plată/rambursare, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
c) declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului că activul/activele achiziţionat/ achiziţionate este/sunt nou/noi/ şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
d) copia certificată a fişei de amortizare a activului achiziţionat, cu codul de clasificare al acestuia;
e) angajamentul beneficiarului de a raporta efectele participării în Program pe o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării ajutorului de minimis, către AIMMAIPE, conform anexei nr. 8 la prezenta procedură. Se depune la prima cerere de eliberare AFN.
f) contract/polița de asigurare pentru bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, cesionată în favoarea AIMMAIPE /instituție parteneră, cu mențiunea reînnoirii pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare). Această asigurare poate fi facută şi anual cu clauză de prelungire; cu obligativitatea trimiterii către AIMMAIPE anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
g) dovada înregistrării brevetului de invenţie sau serviciului/indicaţiei geografice/designului industrial la O.S.I.M.
h) Copia certificată a cărții de identitate a mijlocului de transport achiziţionat, din care să rezulte categoria de folosinţă, după caz;
i) dosarul de achiziţie conform pct. 4.9. – iar pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate;
j) dovada achiziţiei proprietăţii pentru spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ, inclusiv pentru corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice (contract de vânzare-cumpărare, extras de carte funciară), și raportul de evaluare a activului întocmit de expert autorizat ANEVAR, cu excepţia spaţiilor mobile de lucru/ producţie / prestări servicii / comerț, corturi pentru organizare evenimente și baloane presostatice.
k) pentru francize – contractul cu francizorul, cu traducere autorizată în limba română (dacă este cazul), factura fiscală, cu traducere autorizată în limba română (dacă este cazul), dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;
l) pentru licenţe şi software – contractul cu furnizorul, tradus în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi), factura fiscală, tradusă în limba română de către un traducător autorizat (pentru furnizori externi);
m) pentru etichetare ecologică – documente care să ateste certificarea etichetării ecologice de către un organism abilitat;
n) pentru cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de formare și dovada autorizării acestuia, factură fiscală, în original şi copie certificată, copie certificată după diploma de absolvire;
o) pentru consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul programului şi implementarea proiectului – contractul de prestări servicii cu furnizorul de servicii de consultanţă ; statutul sau certificatul constatator al furnizorului de consultanţă cu codul CAEN autorizat din clasa 70 (în copie certificată), factură fiscală, în original şi copie certificată, proces-verbal privind execuţia contractului de consultanţă.
p) pentru locurile de muncă nou create în cadrul proiectului – dovada creării acestora se va face la data depunerii ultimei cereri de plată sau rambursare, cu contractul individual de muncă înregistrat, cu normă întreagă, încheiat pe perioada nedeterminată şi ulterior, pe o perioadă de raportare de doi ani după finalizarea implementării proiectului, se va face dovada menținerii acestora cu documentele prevăzute de legislaţia în vigoare (extras REGES, Registru salariaţi din Revisal si Raport pe salariat din REVISAL).
r) pentru fiecare tip de cheltuială efectuată conform planului de afaceri, la formularul de decont, în cazul cererilor de rambursare/cererilor de rambursare aferente cererilor de plată se anexează instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/ chitanţă/ cotor filă CEC/ foaie de vărsământ/bilet la ordin trecut prin bancă/dispoziţii de plată externe în cazul importurilor, traduse în limba română şi legalizate, extras de cont).
Pentru chirii – contractul de inchiriere si extras de carte funciara pentru a dovedi că spatiul închiriat nu are destinatie locativă.
Beneficiarii au obligativitatea de a afișa la loc vizibil pe toată perioada implementării anunțul că finanțarea este asigurată prin programul Start-up Nation.
Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă Scrisoare de solicitare clarificări,. Completările solicitate se transmit la AIMMAIPE în 5 zile de la transmitere. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen conduce la respingerea proiectului.
Noțiunea de “clarificări” poate include și returnarea formularului de decont cu documentele justificative beneficiarului pentru revizuire, corectare, completare și redepunere.
În sensul Programului se consideră că:
– print screen-ul și/sau coșul de cumpărături reprezintă simultan cerere de ofertă și dovada transmiterii acesteia, precum și oferta primită;
– listarea și înregistrarea email-ului transmis și a celui primit de către beneficiar în corespondența cu furnizorul reprezintă cerere de ofertă și dovada transmiterii acesteia, precum și oferta primită;
– se poate prezenta doar o singură ofertă cu condiția prezentării dovezii că au fost transmise trei cereri de ofertă și a fost menționat acest lucru în procesul verbal de justificare a ofertei câștigătoare;
– autorizarea codului CAEN este obligatorie doar pentru furnizorii de consultanță și pentru furnizorii pentru cursuri de dezvoltare a abilităților antreprenoriale;
– valoarea decontată este alcătuită din valoarea totală fără TVA și TVA nedeductibil. În cazul în care TVA devine deductibil sau furnizorul este neplătitor de TVA, valoarea decontată este valoarea totală fără TVA;
– beneficiarii au voie să schimbe la decont numele mărcii, producătorului pentru echipament/utilaje, în cazul în care au trecut în aplicație nume de mărci, producători, cu păstrarea denumirii și a operațiilor pe care le efectua echipamentul/utilajul inițial. În cazul în care se solicită către AIMMAIPE schimbarea, AIMMAIPE poate aproba direct sau poate să transmită aprobarea beneficiarului;
– beneficiarii au voie să schimbe la decont caracteristicile echipamentelor/utilajelor cu caracteristici mai performante, dar cu păstrarea denumirii și a operațiilor pe care le efectua echipamentul inițial. În cazul în care se solicită către AIMMAIPE schimbarea, AIMMAIPE poate aproba direct sau poate să transmită aprobarea beneficiarului;
– beneficiarul poate schimba locația implementării proiectului până la depunerea decontului aferent primei tranșe/unicei tranșe, cu notificarea prealabilă a AIMMAIPE.
(2) Întreaga documentaţie va fi depusă în 2 exemplare: 1 original şi 1 fotocopie certificată.
(3) Virarea efectivă a sumei care constituie ajutor de minimis către beneficiar, se face după primirea de către instituţia parteneră a acordului de utilizare a ajutorului de minimis, în contul deschis la instituția parteneră.
Acordul de utilizare a ajutorului de minimis se transmite de către AIMMAIPE în urma verificării documentelor primite de la beneficiar și instituția parteneră.
(4) Documentele originale vor fi restituite beneficiarilor după efectuarea plății, prin ridicarea lor de către operatorii economici de la sediul AIMMAIPE.
6.12. Cele 2 exemplare ( original și copie) ale dosarelor conţinând acelaşi număr de documente vor fi puse într-un plic sigilat şi depuse la sediile AIMMAIPE (anexa nr. 4 la prezenta procedură).
I. Destinatar:
– AIMMAIPE – adresa (anexa nr. 4 la prezenta procedură);
– UPSEC: Programul START – up Nation
II. Expeditor:
– nr. de înregistrare din Registrul Unic Electronic al Programului;
– denumirea completă a operatorului economic solicitant;
– nr. de înregistrare la ORC;
– CUI/codul de înregistrare fiscală;
– suma solicitată;
– adresa beneficiarului, inclusiv judeţul.
6.13. Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9). Nu se admit compensări intre furnizori.
6.14. Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, activele pentru care au primit acordul de principiu.
6.15. Cheltuielile efectuate, inclusiv dosarul achiziției și/sau facturile emise înaintea intrării în vigoare a acordului de finanţare, nu sunt eligibile, cu excepţia celor de la pct. 4.3 lit. l) si n).
6.16. (1) Plata se face în maxim 3 tranşe pentru toate activităţile certificate, astfel:
a) pentru mecanismul decontării prin rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora;
b) pentru mecanismul decontării cererilor de plată pentru care s-au prezentat facturile ;
La prima cerere de plată/rambursare, beneficiarul este obligat să deconteze integral activele corporale și software-ul necesar desfășurării activității.
Dacă procentul din valoarea planului de afaceri, aferent echipamentelor tehnologice și software-ului necesar desfășurării activității este mai mic de 50% la momentul depunerii primei cereri de rambursare/plată, iar la completarea on-line a planului de afaceri a fost obținut punctaj pentru procent mai mare sau egal cu 50%, se redimensionează valoarea totală a proiectului, astfel încât condiția de procent mai mare sau egal cu 50% să fie îndeplinită.
Caracterul inovativ se va demonstra la prima cerere de rambursare/cerere de plată prin dovada de la producator / furnizor ca bunurile achiziționate în proporție de minim 25% din valoarea planului de afaceri înglobează tehnologie/tehnologii si/sau softuri necesare desfășurării activității nu mai vechi de 3 ani.
Pentru a beneficia de ajutorul de minimis, beneficiarul va respecta graficul de rambursare /decontare cereri de plată aferent planului de afaceri aprobat.
În sensul programului:
– tranșa 1 poate fi formată din: – o cerere de plată;
– o cerere de rambursare;
– o cerere de plată cumulată cu o cerere de rambursare.
– beneficiarul poate schimba cererea de plată în cerere de rambursare și invers cu anunțarea AIMMAIPE. AIMMAIPE poate aproba direct sau poate încheia act adițional.
(2) Pentru mecanismul decontării cererilor de plată beneficiarul urmează pașii descriși în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare și de Hotărârea Guvernului nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020,
Mecanismul decontării cererilor de plată este următorul:
– După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate, acceptate de plată, beneficiarul depune la AIMMAIPE formularul de decont și documentele justificative aferente acestuia.
– În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a formularului de decont, AIMMAIPE efectuează verificarea formularului de decont și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, formularul se încarcă în aplicația informatică. Banca este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de utilizare însoțit de formularul aferent cererii de plată și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul, din care acesta va efectua plățile condiționate către furnizori, conform formularului aferent cererii de plată.
– Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de către AIMMAIPE, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut mai sus poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.
– Sumele primite de beneficiar în baza formularelor de decont nu pot fi utilizate pentru o altă destinație decât cea pentru care au fost acordate.
– În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării sumelor virate de către bancă, beneficiarii au obligația de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată.
– Beneficiarii au obligația restituirii integrale sau parțiale a sumelor virate în cazul proiectelor pentru care aceștia nu justifică prin cereri de rambursare utilizarea acestora..
– Nerespectarea de către beneficiari a termenului de depunere a cererii de rambursare, constituie încălcarea acordului de finanțare, AIMMAIPE putând decide rezilierea acestuia.
Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:
– După primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/ prestarea serviciilor/ execuția lucrărilor recepționate și efectuarea plăților, beneficiarul depune la AIMMAIPE formularul de decont și documentele justificative aferente acestuia.
– În termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la data depunerii de către beneficiar a formularului de decont, AIMMAIPE efectuează verificarea formularului de decont și în cazul în care sunt aprobate cheltuielile, formularul se încarcă în aplicația informatică. Banca este notificată automat de către aplicație și programează vizită de certificare a cheltuielilor. După efectuarea certificărilor și întocmirea procesului verbal de certificare, banca îl încarcă în aplicația informatică. AIMMAIPE întocmește acordul de utilizare și îl încarcă în aplicația informatică. Banca parteneră virează beneficiarului valoarea cheltuielilor rambursabile, în termen de 3 zile lucrătoare de la momentul de la care aceasta dispune de resurse în conturile sale, într-un cont distinct disponibil, deschis pe numele beneficiarilor la unitățile băncii partenere pentru care a optat beneficiarul.
– Pentru depunerea de către beneficiar a unor documente adiționale sau clarificări solicitate de către AIMMAIPE, termenul de 20 de zile lucrătoare prevăzut mai sus poate fi întrerupt, fără ca perioadele de întrerupere cumulate să depășească 10 zile lucrătoare.
(3) Neîndeplinirea obligației beneficiarului de a depune cererea de rambursare aferentă cererii de plată la AIMMAIPE, în care sunt incluse sumele din facturile decontate prin cererea de plată conduce la recuperarea ajutorului de minimis.
(4) Pentru plăţile efectuate în valută, conversia se face utilizându-se cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua publicării Ordinului de aprobare a schemei de ajutor de minimis în Monitorul Oficial al României.
(5) Pentru mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, beneficiarul poate solicita de la instituția parteneră un credit punte.
(6) După efectuarea cheltuielilor aprobate, beneficiarul depune cererea de rambursare a ajutorului de minimis la AIMMAIPE însoțită de documentele justificative. După primirea documentelor menționate la pct. 6.11, UPSEC verifică existența și corectitudinea acestora. În cazul în care documentația este completă și corectă UPSEC aprobă formularul de decont, îl scanează, îl încarcă în aplicație.
(7) Instituția parteneră efectuează certificarea cheltuielilor, întocmește procesul verbal de certificare a cheltuielilor, conform convenției de colaborare și îl încarcă în aplicația RUE în vederea emiterii acordului de utilizare a ajutorului de minimis.
6.17. În vederea implementării și monitorizării Programului, în cadrul AIMMAIPE se va constitui Unitatea Monitorizare, Control şi Raportare, denumită în continuare UMCR, al cărei număr de persoane, atribuţii şi responsabilităţi vor fi stabilite prin decizia ordonatorului terţiar de credite al fiecărui AIMMAIPE.
6.18. UMCR întocmește acordul de utilizare ajutor de minimis, în baza formularului de decont aprobat de UPSEC si a procesului verbal de certificare încărcat în RUE de către instituția parteneră. Acordul de utilizare ajutor de minimis semnat de ordonatorul terțiar de credite va fi scanat si încărcat în RUE.
6.19. (1) În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe activităţi pentru care UPSEC din cadrul AIMMAIPE a transmis solicitanţilor acordul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMMAIPE cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform Anexei nr. 10 la prezenta procedură. In situația în care aplicantul admis la finanțare renunța la implementarea planului de afaceri fără a depune cerere-tip de renunțare totală/parțială, acesta nu va mai beneficia de finanțare în cadrul programelor derulate de minister în următorii 3 ani.
(2) Beneficiarii vor primi ajutorul de minimis numai pentru activităţile şi cheltuielile rămase nemodificate în urma cererii de renunţare parţială la finanţare formulate conform alin. (1).
(3) Beneficiarii pot renunţa la activităţile pentru care au primit notificarea anexă la acordul de finanțare (Anexa 9) numai dacă, prin această modificare, punctajul obţinut la completarea on-line a planului de afaceri și criteriile de ordonare pentru punctaje egale nu se modifică.
(4) Cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare pentru care există acordul de principiu se completează în limba română, prin tehnoredactare şi poartă semnătura în original a reprezentantului legal sau a împuternicitului beneficiarului eligibil.

7. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor Programului şi recuperarea ajutorului de minimis

7.1. Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se va face de către UMCR din cadrul AIMMAIPE.
7.2. Reprezentanţii AIMMAIPE au dreptul să verifice anunţat/inopinat atât la sediul operatorilor economici, cât şi la cel al furnizorilor veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, activităţilor şi cheltuielilor făcute în cadrul Programului. Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului AIMMAIPE asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin Program. In caz contrar, se dispune recuperarea ajutorului de minimis.
7.3. Verificarea la faţa locului vizează respectarea prevederilor prezentei scheme de minimis si angajamentelor din acordul de finantare. Pe durata efectuării controlului la adresa unde întreprinderea a realizat investiţia şi la sediul social, UMCR trebuie să aibă acces la documentele contabile, în original, care fac obiectul finanţării. În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii AIMMAIPE sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis sau au schimbat destinaţia acestuia, sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acordul de finanțare (Anexa 9) sau în schema de ajutor de minimis, UMCR va propune recuperarea totală a ajutorului de minimis acordat, şi va anunţa MMACA că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis, împreună cu dobânzile aferente.
7.4. Recuperarea ajutorului de minimis se va efectua conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 77 / 2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată prin Legea nr. 20/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 140/ 30.04.2004, cu modificările și completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 248/ 24.09.2015.

7.5. Beneficiarii alocaţiilor financiare nerambursabile au obligaţia de a raporta efectele participării la Program către UMCR din cadrul AIMMAIPE, pentru o perioadă de 3 ani, începând cu anul următor acordării alocaţiei financiare nerambursabile, prin completarea şi transmiterea formularului prevăzut în anexa nr. 7 la prezenta Procedură, în conformitate cu angajamentul de raportare (anexa nr. 8). Perioada de transmitere a formularului de raportare tehnică este 1-30 iunie a anului următor acordării ultimei plăți efectuate. Formularul de raportare se va transmite letric (semnat de reprezentantul legal al beneficiarului) şi electronic în format editabil (word/excel) la adresa de mail a AIMMAIPE (Anexa 4 la prezenta schema) şi directia.imm@imm.gov.ro.
În cazul neîndeplinirii acestei prevederi, operatorul economic nu va mai putea beneficia de niciunul dintre programele de finanţare din bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat pentru o perioadă de 3 ani.
7.6. Verificarea pe teren se realizează de către UMCR cel putin o dată pe perioada celor 3 ani de monitorizare.
7.7. UMCR monitorizează îndeplinirea indicatorilor pentru care s-a obținut punctaj în cadrul planului de afaceri on-line.
7.8. Nerespectarea de către beneficiar a prevederilor actualei proceduri conduce la recuperarea ajutorului acordat, împreună cu dobânzile aferente.
7.9. În situaţia în care, pe perioada contractuală precum şi pe durata celor 3 ani de monitorizare, beneficiarul ajunge în situația de închidere operațională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de minimis acordat prin Program.

8. Prevederi referitoare la raportarea şi monitorizarea ajutoarelor de minimis

8.1. Beneficiarul finanţării nerambursabile va da o declaraţie, anexa nr. 2 la prezenta procedură, privind ajutoarele de stat şi ajutoarele de minimis, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 ale Tratatului CE, publicat în L352/24.12.2013, de care a beneficiat pe parcursul precedenţilor 2 ani fiscali şi al anului în curs.
8.2. Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul MMACA la adresa www.aippimm.ro, și în termen de 15 zile de la data adoptării se transmite spre informare Consiliului Concurenței, în conformitate cu art. 17 din O.U.G. nr. 77/2014, cu modificările și completările ulterioare.
8.3. Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se face în conformitate cu legislaţia comunitară şi cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007 .
8.4. Furnizorul de ajutor de minimis, păstrează evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de minimis.
8.4.1. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională sau europeană aplicabilă la momentul respectiv.
8.4.2. Furnizorul de ajutor de minimis are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzut de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat , toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional.
8.4.3. În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către Furnizorul de ajutor de minimis, Consiliul Concurenţei poate să solicite date şi informaţii suplimentare şi, după caz, să facă verificări la faţa locului.
8.5. Pe baza unei cereri scrise, Furnizorul de ajutor de minimis va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenţei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informaţiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării condiţiilor acestei scheme de ajutor de minimis.
AIMMAIPE, va informa în scris beneficiarul prin intermediul notificării de acord de principiu pentru finanţare, cu privire la cuantumul maxim al ajutorului şi caracterul de minimis al acestuia, făcând în mod explicit trimitere la Regulamentul nr. 1407/2013 al Comisiei Europene privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 352 din 24.12.2013, menţionând titlul acestuia şi la referinţa de publicare din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
8.6. AIMMAIPE va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a operatorului economic, că este respectată regula cumulului, precum şi faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autorităţilor locale, fie din surse comunitare, însumată cu cuantumul ajutorului de minimis solicitat în cadrul prezentei scheme nu depăşeşte la nivelul întreprinderii unice, pragul de 200.000 euro, echivalentul în lei, respectiv 100.000 Euro pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri.
8.7. (1) Furnizorul de ajutor de minimis va realiza şi menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza Programului, pe baza rapoartelor transmise de AIMMAIPE, astfel încât să fie posibilă identificarea valorii, momentului acordării, modalităţii de acordare, provenienţei finanţării, duratei şi metodei de calcul al ajutoarelor acordate. Această evidenţă va fi păstrată la Furnizorul de ajutor de minimis timp de 10 ani de la data ultimei alocări în cadrul Programului.
(2) Pentru realizarea acestei evidenţe, AIMMAIPE vor transmite către furnizorul de ajutor de stat toate datele solicitate de aceasta la termenele ce vor fi prevăzute.
8.8. Operatorii economici beneficiari de ajutor în cadrul Programului, vor ţine o evidenţă specifică a ajutoarelor primite conform prezentei scheme, a altor scheme de minimis şi a altor ajutoare de stat. Aceştia sunt obligaţi să arhiveze evidenţa specifică şi să o păstreze o perioadă de 10 ani.
8.9. Monitorizarea acestei scheme de ajutor, conform Regulamentului Consiliului Concurenţei privind procedurile de monitorizare a ajutorului de stat pus în aplicare prin Ordinul Preşedintelui Consiliului Concurenţei nr.175, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din data de 28.06.2007, revine furnizorului de ajutor de minimis, care va transmite Consiliului Concurenţei informaţiile necesare în vederea întocmirii inventarului ajutoarelor de stat şi a registrului ajutoarelor de stat/minimis.
8.10. Pentru a crea posibilitatea verificării ex-ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, în calitate de furnizor al măsurii de minimis are obligația încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme, în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
Contractele, plățile, obligațiile de recuperare a ajutoarelor și rambursarea efectivă a respectivelor obligații, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/ actului de finanțare, respectiv de la data instituirii plăților, a obligațiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligații.

9. Confidenţialitate
9.1. Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul Programului sunt confidenţiale, membrii AIMMAIPE şi UPSEC având obligaţia de a nu dezvălui informaţii menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
9.2. MMACA – prin direcția de specialitate şi AIMMAIPE sunt autorizate să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, suma şi/sau scopul ajutorului de minimis acordat, aşezarea geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).

10. Precizări
Documentele originale depuse de către beneficiari în vederea eliberării ajutorului de minimis în cadrul Programului vor fi păstrate la sediul AIMMAIPE, la dispoziţia operatorilor economici, în vederea ridicării de către aceştia, până cel târziu la data de 28 aprilie a anului următor efectuării plății.
Prezenta procedură se aprobă prin Ordin de Ministru şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României.

Buget SUN 2018 24cont.ro